اخبار

 رمان «خواب خاکستری » روایت زندگی انسان‌هایی از جامعه را به تصویر می‌کشد که تشنه کام در جستجوی سرچشمه‌های حقیقت، معرفت، کمال، معنویت و رسیدن به  آرامشی درونی یا  درمان بیماری‌های روحی، روانی و جسمی خود در گروه‌های به ظاهر عرفانی وارد می‌شوند؛ ولی ...